नवे लेखन

प्रकार शीर्षक लेखकsort descending प्रतिसाद
गझल सोने सोनाली जोशी 3
गझल त्या कळीची रानवेड्या पाखराशी भेट झाली सोनाली जोशी 9
गझल हुंदका साधा तुझा सांगून गेला सोनाली जोशी 6
गझल आताशा तो जरा निराळे वागत असतो सोनाली जोशी 7
गझल रस्ता भरलेला असतो अन गर्दी साचत असते सोनाली जोशी 7
गझल तुझा चेहरा सोनाली जोशी 8
गझल मनास केले असे मोकळे सोनाली जोशी 5
गझल तुझी आठवण आली सोनाली जोशी 8
गझल का सूर नवा हा छेडत जाते भासांची वीणा ? सोनाली जोशी 3
गझल पहा दिशाही रुसून बसल्या तुझ्यासारख्या. सोनाली जोशी 14
गझल आयुष्याचे रोप सोनाली जोशी 2
गझल चंद्र झालो मी कुणाचा अन किती डागाळलो मी.. सोनाली जोशी 12
गझल या श्वासाचा,कुणी भरोसा द्यावा , तू ये ना सोनाली जोशी 5
गझल या उदास रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गेले हळूच जेव्हा मी चोरपावलांनी... सोनाली जोशी 18
गझल कशाला फुलांनी सोनाली जोशी 10
गझल निराधार सोनाली जोशी 12
गझल रहस्ये गाडली गेली तळाशी सोनाली जोशी 14
गझल पक्षी येती झाड बहरता , वठल्यावरती कुणी न दिसते सोनाली जोशी 7
गझल धीट माझी प्रीत होती सोनाली जोशी 12
गझल भेट सोनाली जोशी 5
गझल कुणाकुणाला जरी समजला, मला परंतू कळला नाही... सोनाली जोशी 15
गझल मी मोजत असते रात्री सोनाली जोशी 5
गझल गप्प नसती लोक काही नेमके पाहूनही सोनाली जोशी 11
गझल माझा मुलगा स्नेहदर्शन 14

Pages