आजारास कारण की...

==============
प्रिये, तू अशी  साजरी  राहते,
न तब्बेत  माझी  बरी  राहते...


असा  'ताप'तो  मी  तुझ्या  संगती,
तव्याशी  जशी  भाकरी  राहते


कळाले मला  'बीपी ' का  वाढतो,
तुझी  ओढ जी  अंतरी  राहते


स्मृतीभ्रंश  होतो तुला  पाहुनी,
तुझे  नाव  मेंदूवरी  राहते


का  'अर्धांगवायू'  न व्हावा  मला?
'अर्धांगिनी'  ना  घरी  राहते !


'मधुमेह'  होतो,  कळाले  कसा?
मनाशी   तुझी  माधुरी  राहते..


असे  व्याधीचे  रूप घेवुनीया,
शरीरात  माझी  'परी'  राहते...!


==============

Taxonomy upgrade extras: 

प्रतिसाद

संकल्पना चांगली आहे. हझल आहे म्हंटल्यावर इन्ग्लीश शब्द असल्याची तक्रार करताच येत नाही. पण मनापासून सांगतो की मला फारशी आवडली नाही. त्याच्यात तुमची ' जुने, विसरून गेलेले" आणि ही हझल पाठोपाठ वाचल्यामुळे ' जुने, विसरून गेलेले'च्या तुलनेत फारच फि़की वाटली.

पाटीलसाहेबः
ही हजल आहे असे वाटत नाही का?

बाण थोडासा हसला.

@भुषण साहेब्-तुमचे  मत रास्त आहे. '...गेलेले' च्या  तुलनेत  अगदीच  'गेलेली' आहे ही  हझल.
@चव्हाण साहेब- हो, ही  हझलच  आहे. (आय  मीन, असावी) मी  तरी  त्याच  उद्देशाने  लिहिली  आहे.
@बाण- आभारी  आहे.

आपल्या प्रयत्नास मी दाद देतो. पुढील लिखाणासाठी शुभेच्छा!

प्रिय मित्र ज्ञानेश?
असे करू नये.
'हझल' जरी केली तरी दोन गोष्टी फार फार महत्वाच्या असतात.
१. वृत्त - बीपी या शेरामधे वृत्ताला आजार झाल्यासारखे वाटत आहे की नाही? मला तर आधी वाटले की 'मधेच एका ठिकाणी वृत्त न सांभाळणे' हाच विनोद तुला करायचा होता.
'कळालेय बीपी कसा वाढतो' असे का नाही बरे केलेस?


२. हझल - हझल हा अत्यंत गंभीरपणे घेण्याचा प्रकार आहे. गझलेत विनोद बसवणे फार अवघड असते. सोपे शेर केले तर गझल 'चीप' वाटू शकते.


मी आपला साईटवरचे वातावरण खेळकर व आनंदी रहावे म्हणुन येतो. बर का?
[प्रतिसाद संपादित]