गझल

गझलार्णवी मिळावे


होऊन गझल एक ,


का गझलेचा


गझलेने ग्रास घ्यावा.

Taxonomy upgrade extras: