एकच प्रश्न....

फलाटावर नादे बोलकी शांतता
रूळावरून गाडी कुठे गेली ?

निःशब्द लेखणी   पोरकी पुस्तके
भरलेली वही   कुठे गेली ?

उडाला कधीच  नशिबाचा राघू
पिंज-याची कडी   कुठे गेली ?

लपून बसण्या   अ।भाळ पुरेना
अभंगांची ताटी  कुठे गेली ?

करतो साजरा   असण्याचा सोहळा
जगण्याची हातोटी   कुठे गेली ?

-वहाटूळ

Taxonomy upgrade extras: