ओंजळ
आठवतय् मला....


विझलेल्या पणतीवर धरलेली  ओंजळ


जळलेल् तळ आणि जुळलेलि बंधन


 


पायात रुतलेला बाभळीचा कटा


रक्ताचे थेंब आनि अश्रुचि फुंकर........


 


सुकलेले ओठ , लपलेला आवाज


खिळलेली नजर श्वासांचे कंपन..


 


मिटलेल्या पापण्या सोडलेलि साथ....


तुट्लेले सारे.. जुळलेल् बंधन.....


आणि शेवट पर्यत उरलेलि तुझि आठवन..................


 


 


Taxonomy upgrade extras: