क्षण एक पुरे जगण्यास खरा

हसलास किती मज सांग जरा
क्षण एक पुरे जगण्यास खरा

सुचतील मला तितक्या गझला
छळ ती ल मला जितक्या नजरा

जगणार किती मरणार किती
सुटली न कुणा बघ येरझ रा

फसवे असणे फसवे नसणे
जगण्यात तुझा नखरा न खरा

सरणा वर ही दरवळ दरवळ
जगणेच जणू गजरा गजरा
मयुरेश साने...३०-औग-११