मी तुझा,तुझा असेन आमरण

संशया करु नकोस आक्रमण
मी तुझा,तुझा असेन आमरण

सांगतो मनास, ”विसरलो तुला”
हीच तर तुझी मुळात आठवण

फ़ुंकणे,पिणे असभ्य वाटले
आजकाल हेच सभ्य आचरण

हासण्यास माझिया फ़सू नका
हासणे मुखावरील आवरण

बोलवे कुणी,तिथे न जायचो
पोचलो तिथे,जिथे न आवतण.

डॉ.कैलास गायकवाड

गझल: 

प्रतिसाद

बोलवे कुणी,तिथे न जायचो
पोचलो तिथे,जिथे न आवतण...... वाह कैलासजी

संशया करु नकोस आक्रमण
मी तुझा,तुझा असेन आमरण

सांगतो मनास, ”विसरलो तुला”
हीच तर तुझी मुळात आठवण

छान ....अप्रतिम....

बोलवे कुणी,तिथे न जायचो
पोचलो तिथे,जिथे न आवतण.

आवडला.
"कैलासा"विना गझल अपूर्ण वाटली.

फ़ुंकणे,पिणे असभ्य वाटले
आजकाल हेच सभ्य आचरण

हासण्यास माझिया फ़सू नका
हासणे मुखावरील आवरण

हे दोन शेर आवडले..

पण , शेवटचा शेर समजला नाही ...

vah. kya bat hai|

संशया करु नकोस आक्रमण
मी तुझा,तुझा असेन आमरण

खूप छान!