vachane

तुझा पहिला स्पर्श
सांगून गेला बरचं काही
पहिलं चुंबन आठवतो
आणी  कळत तुझ्याशिवाय
माझ्या जिवनाला अर्थ नाही.

अर्थासाठी दूरदेशी आलो
पण आज  मला कळते मी
माझ्यापासून हिरावलो
प्रत्येकतक्षणी तुझी आठवण
तुझे नशिले डोळे
मनाशीच हसतो
आणी मग हसतात मला
ईथले गोरेकाळ

क्षण एक वाटते
या अर्थाला काही अर्थ नाही
पण...........आठवतात ते दिवस
आणी मीच समजावतो मनाला
अर्थाविणा जिवनाला अर्थ नाही

तु पुन्हा कधी न आसवे गाळावीस
पुन्हा एकदा फुले माळावीस
दिली घेतली वचने पाळावीस

एवढी ताकद असते वचनात
मला आता समजले
वचनासाठी सर्वस्व पणाला का  लावतात
मला आज  उमजले

Taxonomy upgrade extras: