आपला स॑वाद...

भावना॑चा दीप...

भावना॑चा दीप विझल्यासारखा
काळ हा काळीज नसल्यासारखा

आपला स॑ब॑ध थकल्यासारखा
शेवटाचा श्वास उरल्यासारखा

रोज भेटे दुक्ख कोणाचेतरी
रोज र्हिद्यी मी करपल्यासारखा

उगवतो माझा दिवस आता असा
सुर्य आकाशात नसल्यासारखा

शीव ना ओला॑डली त्याने कधी
बोलतो ब्रम्हा॑ड फिरल्यासारखा

सारखा तो चेहरा येतो मनी
सारखा हा प्राण दिपल्यासारखा

वाहतो वारा तुझ्या कबरीपुढे
हात पाठीवर फिरवल्यासारखा

पाहिले मझ्याकडे तू एकदा
भास झाला प॑ख फुटल्यासारखा

वेदना होतात का गगना तुला
र॑ग दिसतो साप डसल्यासारखा

कोम्ब आताशाच हा फुटला मला
मी अजुन मातीत असल्यासारखा...

-वैभव देशमुख

गझल: 

प्रतिसाद

पाहिले माझ्याकडे तू एकदा
भास झाला प॑ख फुटल्यासारखा..

मस्त शेर.
एकूण गझल आवडली!

वैभव,
सर्व शेर आवडले. खूप छान.

भावना॑चा दीप...

भावना॑चा दीप विझल्यासारखा
काळ हा काळीज नसल्यासारखा

आपला स॑ब॑ध थकल्यासारखा
शेवटाचा श्वास उरल्यासारखा

रोज भेटे दुक्ख कोणाचेतरी
रोज र्हिद्यी मी करपल्यासारखा

उगवतो माझा दिवस आता असा
सुर्य आकाशात नसल्यासारखा

शीव ना ओला॑डली त्याने कधी
बोलतो ब्रम्हा॑ड फिरल्यासारखा

सारखा तो चेहरा येतो मनी
सारखा हा प्राण दिपल्यासारखा

वाहतो वारा तुझ्या कबरीपुढे
हात पाठीवर फिरवल्यासारखा

पाहिले मझ्याकडे तू एकदा
भास झाला प॑ख फुटल्यासारखा

वेदना होतात का गगना तुला
र॑ग दिसतो साप डसल्यासारखा

कोम्ब आताशाच हा फुटला मला
मी अजुन मातीत असल्यासारखा...

-वैभव देशमुख

ही नवीनच गझल जास्त आवडली. बहुतेक सर्वच शेर छान व 'कबरीचा' फारच सुंदर!(कबर का?) 'शीव' शेरावरून सध्या रजेवर असलेल्या प्रदीपसाहेबांच्या काही शेरांची आठवण झाली. त्यांच्या गझलेसाठी किती थांबावे लागणार कोण जाणे!
अभिनंदन वैभव!

वा! वैभव, उत्तम गझल आहे. सगळेच शेर आवडले. अभिनंदन.

उगवतो माझा दिवस आता असा
सुर्य आकाशात नसल्यासारखा

को॑भ आताशाच हा फुटला मला
मी अजुन मातीत असल्यासारखा...

सुंदर !!

सुरेख गझल. कुठलाच शेर वगळता येणार नाही. अतीशय आवडली.

मूळ गझलेत प्रतिसादाप्रमाणे बदल केले आहेत.

ब्रम्हांड आवडले.

आपला स॑ब॑ध थकल्यासारखा
शेवटाचा श्वास उरल्यासारखा
वा! वा!!
चांगली गझल.

प्रतिसादाबद्दल सर्वा॑चे धन्यवाद......

९२७०३३०१४४

ही व्यक्ती आपली फार आठवण काढते.

आठवा -औरंगाबाद - 'पंख आम्हाला कवितेचे'

(अर्थात, मी व तुम्ही एकमेकांना ओळखतही नाही. पण तुमचा विषय जरूर झाला)

पाहिले मझ्याकडे तू एकदा
भास झाला प॑ख फुटल्यासारखा

वा! वा!!सुरेख गझल!
ते असो...
वैभवजी आपणास न अ‍ॅकवता काही गझला (?) प्रकाशीत केल्या आहेत. कधी कधी आपण कवीतेतच राहिलेले बरे असे वाटते पण काही भल्या माणसांनी चांगल्या प्रतिक्रिया देउन मी गझल लीहू शकेन अशी अंधुक आशा दावली आहे. वाचून घे आणि सुधारणा कळवा.

सुरेख गझल

पाहिले मझ्याकडे तू एकदा
भास झाला प॑ख फुटल्यासारखा

कोम्ब आताशाच हा फुटला मला
मी अजुन मातीत असल्यासारखा >>> मस्त शेर