जेव्हा मेघ दाटुन येते(सुधारित)...

जेव्हा मेघ दाटुन येते
तरल उदासी गोटुन येते

प्रहार एकटे पणाचे मग
सांज सावळी पेटुन येते

पाहतो क्षितीजाला तव
भास तिचे का? रेटुन येते

झेलुन मग अलगत सरी
 मन तिजला भेटुन येते

हुर हुर कसली जिवाला
येकांताला जी खेटुन येते

 दिशा वळते पावलांची, जनू
 शोध घेत तिच्या पाटुन येते

                                               _ गौतम.रा .खंडागळे.