...व्यवसाय मी

पापाकडे खेचलो गेलो काय मी?
आयुष्य ऊगा खुरटले बोन्साय मी ।

सैतान जागाच झाला माझ्यातला
हा मांडला भावनांचा व्यवसाय मी

लाथाडले नेहमी त्यांनी ते मला
त्या पायरीशी कसे नेले पाय मी?

नेतो मला तो कसाई कापायला
गोठ्यातली दावणीची ती गाय मी

वेड्यापरी तापतो आहे रोज मी
भट्टीतली लाजरी ओशट साय मी

गझल: