पाऊल वळले...

पाऊल वळले
तेथेच मळले

युद्धात वरले
प्रेमात छळले

मुखडा चमकला
हृदयात जळले

कोणीच नव्हते;
उपहास टळले

विरहातले 'पण';
विरहात ढळले

इतकेच कळले...
'काही न कळले..'

लढ तू अजय; ...बघ-
सारेच गळले

गझल: