शिखर त्यांनी गाठलेले -

शिखर त्यांनी गाठलेले, पायथा धुंडाळतो
चालती तो-यात सारे मीच का ठेचाळतो |१|

देव दगडांतील येथे पुजुन का कंटाळतो
माणसांतिल देव तेथे पूजणे ना टाळतो |२|

शोभती जरि आज कपडे भरजरी अंगावरी
कालच्या सद-यावरीचे ठिगळ का कुरवाळतो |३|

फाटकी लेऊन वसने गरिब अब्रू झाकतो
अब्रु उघड्यावर थिरकते मंच ना ओशाळतो |४|

चोर अपराधीच येथे उजळ माथे मिरवती
वेदना इतरां न होते तीच का कवटाळतो |५|

बीज ते साधेपणाचे काल कोणी पेरले
रोप भाऊबंदकीचे आजला सांभाळतो |६|

गझल: 

प्रतिसाद

प्रकाशित केली आहे.

शेरांमधली -हस्व दीर्घाची ओढाताण खटकते आहे.

शोभती जरि आज कपडे भरजरी अंगावरी
कालच्या सद-यावरीचे ठिगळ का कुरवाळतो>>> छानच शेर!

धन्यवाद!