आज भारंभार झाली आसवे !!!

आज भारंभार झाली आसवे !!!
.
*

पापण्यांना भार झाली आसवे,
कैकदा ’गद्दार’ झाली आसवे !

*

साजणाचे ओठ गाली टेकता,
लाजरा शृंगार झाली आसवे !

*

झोंबरे होते तडाखे वादळी,
मिट्ट्सा अंधार झाली आसवे !

*

लाळघोट्या भेकडांच्या मैफ़िली,
पेटता अंगार झाली आसवे !

*

आपुल्यांचे घाव पाठी झेलता,
आज भारंभार झाली आसवे !

*

-सुप्रिया (जोशी) जाधव..

गझल: