पेटत्या वातीच माळू

लाडात जाहलो का मीच बाळू
स्वप्नात लागली राणीच भाळू

प्रेमांध सागरा काठीच वाळू
भूप्रेम लागले आधीच वाळू

लोण्यात माखले सारेच टाळू
संधीच आयती का मीच टाळू

का शंख शिंपले हा भेद पाळू
वाळूस लागलो हा मीच चाळू

मेंदूत पेटत्या वातीच माळू
वातीत सर्व त्या जातीच जाळू

गझल: