''वाटतो जरी प्रसन्न मी वरुन''

वाटतो जरी प्रसन्न मी वरुन,
दु:ख साचलेय आत भरभरुन

झाकले उघड कसे करायचे?
ठेवले बरेच आज आवरुन

जिंकली असंख्य सौख्यसाधने
डाव जीवनात सारखे हरुन

धूम वारु दौडते मनातले
मी तसाच बांधतो पुन्हा धरुन

पोहणे न ज्ञात जाहले मला
जीवनात मी तरी असे तरुन

शुष्क भावना......... तरी तुझ्या सवे,
घाम का फुटे उगाच दरदरुन?

गंध काय आज जाणले जरी,
दु:ख जाहले फुलास कुस्करुन

काळ यायची अवेळ जाहली
वाट पाहतो स्वतःस सावरुन

--डॉ.कैलास गायकवाड

गझल: 

प्रतिसाद

गंध काय आज जाणले जरी,
दु:ख जाहले फुलास कुस्करुन

काळ यायची अवेळ जाहली
वाट पाहतो स्वतःस सावरुन

सुंदर! !

काळ यायची अवेळ जाहली

अवेळ अत्यंत चपखल.

देखणी, संस्कारित गझल.

सुरेख गझल.

छान गझल!

सुंदर रचना!

सर्व प्रतिसादकांचे मनःपूर्वक आभार. :)

शेवटचा शेर आवडला.