उगीच का प्राण....

उगीच का प्राण साचून जातो
नको तिथे जीव टाचून जातो

कसे तुला आज सांगू मना रे..
तुझाच सहवास जाचून जातो

पहा जरा चेहरा फक्त माझा
उरातले दु:ख वाचून जातो

जमीन माझी नसे, ना नभांगण
अधांतरी देह नाचून जातो

जगास मी दोष द्यावा कशाला ?
मनातला भाव काचून जातो

गझल: 

प्रतिसाद

पहा जरा चेहरा फक्त माझा
उरातले दु:ख वाचून जातो
अप्रतिम

वा वा .. छान गझल.

मतला विशेष आवडला.

डॉ.कैलास

मतला, वाचून आणि नाचून
आवडलेत.

जमीन माझी नसे, ना नभांगण
अधांतरी देह नाचून जातो

छान शेर. चांगली गझल!

उगीच का प्राण साचून जातो
नको तिथे जीव टाचून जातो

जमीन माझी नसे, ना नभांगण
अधांतरी देह नाचून जातो

गझल आवडली.