मनाप्रमाणे जगावयाचे किती किती छान बेत होते !

मनाप्रमाणे जगावयाचे किती किती छान बेत होते !
कुठेतरी मी उभाच होतो... कुठेतरी दैव नेत होते !