पोर्ट्रेट १

प्रकाशचित्रे: 
photo_upload: 
एक हासरी मुद्रा