वेदना

लक्षातल्या निमिषान्तही , द्रुश्यान्तही तव चेतना


अवघड्ल्या हास्यात माझ्या, चमकून जाई वेदना...//ध्रु//


जन्मल्या हळव्या क्षणांना कैद ना केले कुणी,


सांगतो सारे मनीचे चेहरा नच धोरणी..


इछ्छिले सगळे मिळावे वेड्या अशी जनरित ना....//१//


आसवेल्हाळ मोर मनात मुक्त नाचतो,


अजुनि डोळ्यान्त रुक्ष नवे गीत वाचतो..


गालांवरती ओघळणारे आज शब्द वाच ना....//२//


गंधिले अनेकदा जे फुल स्वप्नी सुगन्धी,


कोमेजता डोळ्यांत आज उतरून जाई धुंदी...


शोधिले आजन्म किन्तु गंध पुन्हा गवसेचना....//३//

गझल: